ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 14 16 30
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 2 1 3
ลูกจ้างประจำ 1 1 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 16 18 34
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 21 20 41
รวมทั้งหมด 21 20 41