ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 14 14 28
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 16 16 32
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 20 19 39
รวมทั้งหมด 20 19 39