วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
          ภายในปี 2565 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึง ให้เป็นพลเมืองโลกโดยมีทักษะในศตวรรษที่ 21 รักความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 
พันธกิจ
               1.พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก
          2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          3.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 และจิตสาธารณะ
          4.พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          5.ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย
          6.ส่งเสริมงานทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ
          7.บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ

          
เป้าประสงค์
               1.ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง2560)
          2.ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลกและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
          3.ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4.ผู้เรียน เป็นผู้มีสัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม 
          5.ผู้เรียน มีทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำในอนาคต
          6.ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
          7.ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          8.ครู จัดการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
          9.ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          10.การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ