ประวัติโรงเรียน

        ประวัติโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

          โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ขณะนั้นใช้พื้นที่ของวัดเขาแม่กระทู้ในการจัดการเรียนการสอน มีนักเรียน ๗๗ คน ๒ ห้องเรียน อาคารเรียนหลังคามุงแฝก ๑ หลัง ต่อมาได้ย้ายมายังบริเวณปัจจุบัน นายก่อเกียรติ คำประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มอบหมายให้นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา
          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ มี นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก