อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
 รับผิดชอบ มีน้ำใจ
 
เอกลักษณ์
  สืบสานความเป็นไทย