ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญาว ธนน เสยฺโย
"ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์"

 

คติพจน์ของโรงเรียน
 

กีฬาเด่น เน้นจริยะ มานะศึกษา