ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวโชตนา แก้วแช่ม
2 นายบัณฑิต ช่อพฤกษา
3 นายชัยภัทร แย้มครวญ
4 นายอโนชา จิ๋วจู
5 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา
6 นายชาตรี พรมบุตร
7 นายอานนท์ เอกปัชชา
8 นายสิทธิชัย มีทับทิม
9 นายเจษฎา ศิลาชัย
10 นายวรเชษฐ์ สิทธิวัฒน์
11 นายวสันต์ รัตนธรรมวาที
12 นายพงศธร น้อยนารถ ครูผู้ช่วย
13 นายนิติพล พิลึก
14 นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ ครู. คศ.1
15 นายเสกสรรค์ คำมณี
16 นายธีระพงษ์ นาคประนิล
17 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์
18 นางวิมลนันท์ ศรีภูธร
19 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์
20 นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์
21 นางสาววิณัฐดา รอดทอง
22 นางสาวสุนิสา คงเพชรศักดิ์
23 นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน
24 นางสาวกุลนัฐ กลิ่นเกลี้ยง
25 นางสาวประภาพรรณ ยืนยง
26 นางสาวมารตี แจ้งเนียม
27 นางสาวทักษพร ทองคำนุช
28 นางสาววาทินี ดานะ
29 นางสาวชนาพร ทองประดับเพชร
30 นางสาวณัฐชา หาญเกิดสิริ
31 นางสาวณิชนันทน์ ภูวนารถ
32 นางสาวนฤมล คงป้อม
33 นางสาวชนิดา ช่วยประสม ครู. คศ.1
34 นางสาวญาณิศา ใจดี