ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจำ เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวจิตรา ศรีอรุณ ครูพี่เลี้ยง