ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
2 นายอานนท์ เชาว์ไว วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
3 นายวัชระ พรมชาติ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
4 นางสาวโชตนา แก้วแช่ม
5 นายบัณฑิต ช่อพฤกษา
6 นายชัยภัทร แย้มครวญ
7 นายอโนชา จิ๋วจู
8 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา
9 นายชาตรี พรมบุตร
10 นายอานนท์ เอกปัชชา
11 นายสิทธิชัย มีทับทิม
12 นายเจษฎา ศิลาชัย
13 นายวรเชษฐ์ สิทธิวัฒน์
14 นายวสันต์ รัตนธรรมวาที
15 นายพงศธร น้อยนารถ ครูผู้ช่วย
16 นายนิติพล พิลึก
17 นายเสกสรรค์ คำมณี
18 นายบรรพต สมสวย ชำนาญการพิเศษ
19 นายธีระพงษ์ นาคประนิล
20 นายวีระพล ดีเอี่ยม
21 นายธวัชชัย คำโหมด ครูธุรการ