ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจำ เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายธวัชชัย คำโหมด ครูธุรการ