ลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 138 คน

ลำดับ
รุ่น
รายละเอียด
จำนวนคน
เพิ่ม
1 รุ่น 1 ม.3 เกิด พ.ศ. 2523-2524 เข้าเรียน ปี 2536 (ไม่มีนักเรียนจบ ม.6) 1
2 รุ่น 2 ม.3 เกิด พ.ศ. 2524-2525 เข้าเรียน ปี 2537 (ไม่มีนักเรียนจบ ม.6) 0
3 รุ่น 3 ม.3 เกิด พ.ศ. 2525-2526 เข้าเรียน ปี 2538 (ไม่มีนักเรียนจบ ม.6) 2
4 รุ่น 4 ม.3 เกิด พ.ศ. 2526-2527 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2523-2524 เข้าเรียน ปี 2539 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 1) 3
5 รุ่น 5 ม.3 เกิด พ.ศ. 2527-2528 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2524-2525 เข้าเรียน ปี 2540 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 2) 1
6 รุ่น 6 ม.3 เกิด พ.ศ. 2528-2529 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2525-2526 เข้าเรียน ปี 2541 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 3) 5
7 รุ่น 7 ม.3 เกิด พ.ศ. 2529-2530 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2526-2527 เข้าเรียน ปี 2542 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 4) 0
8 รุ่น 8 ม.3 เกิด พ.ศ. 2530-2531 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2527-2528 เข้าเรียน ปี 2543 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 5) 0
9 รุ่น 9 ม.3 เกิด พ.ศ. 2531-2532 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2528-2529 เข้าเรียน ปี 2544 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 6) 1
10 รุ่น 10 ม.3 เกิด พ.ศ. 2532-2533 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2529-2530 เข้าเรียน ปี 2545 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 7) 1
11 รุ่น 11 ม.3 เกิด พ.ศ. 2533-2534 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2530-2531 เข้าเรียน ปี 2546 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 8) 1
12 รุ่น 12 ม.3 เกิด พ.ศ. 2534-2535 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2531-2532 เข้าเรียน ปี 2547 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 9) 5
13 รุ่น 13 ม.3 เกิด พ.ศ. 2535-2536 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2532-2533 เข้าเรียน ปี 2548 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 10) 5
14 รุ่น 14 ม.3 เกิด พ.ศ. 2536-2537 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2533-2534 เข้าเรียน ปี 2549 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 11) 4
15 รุ่น 15 ม.3 เกิด พ.ศ. 2537-2538 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2534-2535 เข้าเรียน ปี 2550 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 12) 2
16 รุ่น 16 ม.3 เกิด พ.ศ. 2538-2539 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2535-2536 เข้าเรียน ปี 2551 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 13) 15
17 รุ่น 17 ม.3 เกิด พ.ศ. 2539-2540 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2536-2537 เข้าเรียน ปี 2552 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 14) 8
18 รุ่น 18 ม.3 เกิด พ.ศ. 2540-2541 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2537-2538 เข้าเรียน ปี 2553 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 15) 4
19 รุ่น 19 ม.3 เกิด พ.ศ. 2541-2542 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2538-2539 เข้าเรียน ปี 2554 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 16) 8
20 รุ่น 20 ม.3 เกิด พ.ศ. 2542-2543 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2539-2540 เข้าเรียน ปี 2555 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 17) 9
21 รุ่น 21 ม.3 เกิด พ.ศ. 2543-2544 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2540-2541 เข้าเรียน ปี 2556 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 18) 14
22 รุ่น 22 ม.3 เกิด พ.ศ. 2544-2545 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2541-2542 เข้าเรียน ปี 2557 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 19) 9
23 รุ่น 23 ม.3 เกิด พ.ศ. 2545-2546 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2542-2543 เข้าเรียน ปี 2558 (ถ้าจบ ม.6 จะรุ่น 20) 26
24 รุ่น 24 ม.3 เกิด พ.ศ. 2546-2547 , ม.6 เกิด พ.ศ. 2543-2544 เข้าเรียน ปี 2559 (ถัาจบ ม.6 จะรุ่น 21) 9
25 รุ่น 25 ม.3 เกิด พ.ศ. 2547-2548, ม.6 เกิด พ.ศ. 2544-2545 เข้าเรียน ปี 2560 (ถัาจบ ม.6 จะรุ่น 22) 4
26 รุ่น 26 ม.3 เกิด พ.ศ. 2548-2549, ม.6 เกิด พ.ศ. 2545-2546 เข้าเรียน ปี 2561 (ถัาจบ ม.6 จะรุ่น 23) 1
27 รุ่น 27 ม.3 เกิด พ.ศ. 2549-2550, ม.6 เกิด พ.ศ. 2546-2547 เข้าเรียน ปี 2562(ถัาจบ ม.6 จะรุ่น 24) 0
28 รุ่น 28 ม.3 เกิด พ.ศ. 2550-2551, ม.6 เกิด พ.ศ. 2547-2548 เข้าเรียน ปี 2563(ถัาจบ ม.6 จะรุ่น 25) 0