รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566 11-15 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน #ฝากแชร์ด้วยครับ
#เอกสารที่ใช้
1. รูปถ่ายขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
6. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
8. สำเนาบัตรประชาชนมารดา
9. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้อยู่กับนักเรียน)
10. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (ในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้อยู่กับนักเรียน)
11. เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
12. หลักฐานทางการเรียนจากโรงเรียนเดิม ปพ.1/ปพ.7
******สำเนาเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เตรียมเรียงเอกสารตามหัวข้อมาได้เลยครับ******
#ให้นักเรียนพาผู้ปกครองมาด้วยครับ
#เนื่องจากทางโรงเรียนจะให้นักเรียนมอบตัวในวันรับสมัครเรียนครับ
9 มี.ค. 66 | รับชม : 210 ครั้ง