ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

1. นายสำราญ                      พันธุ์มหา                  ประธาน
2. นางสาวปราณีต                เลิศสงคราม              ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายนะธี                           ศรีพุมมา                   ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสำเภา                        เนียมสุ่ม                   ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายเสริม                          รุ่งรัตน์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายณรงค์                         แรงกสิกร                  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายประวิทย์                      จันทร์ศรีรักษา           ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายวิเชียร                         พันธวงศ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์            น่วมถนอม                 ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
10. นางสายสวาท                  จาดประทุม                ผู้แทนองค์กรชุมชน
11. นางสาวกฤษฎาภรณ์          แสงอาวุธ                  ผู้แทนผู้ปกครอง
12. พระครูนิธานสีลวงศ์                                           ผู้แทนพระภิกษุ
13. พระครุูสังฆรักษ์วินัย           อาจารคุโณ               ผู้แทนพระภิกษุ
14. นางสาวสมฤทัย                 ฤทธิ์โพธิ์                  ผู้แทนครู
15. นายนริศ                            ธรรมปรัชญา            กรรมการและเลขานุการ