สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 62

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์