กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

โรงเรียนแ่ม่วงก์พิิทยาคมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562