กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนแม่วงก์ได้จัดให้มีการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ หอประชุมไม้กระทู้