พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562