อบรมเตรียมความพร้อมแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

14 มิถุนายน 2561