ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อปรับพื้นฐาน ในการเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่