เข้าค่ายลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ุเข้าค่ายลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม และค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม บ้านธารมะยม