เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายภูมิรพีแคมป์