ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์
2 นายอดุลย์ เฟื่องจันทร์
3 นายวิเชียร เกตุทอง
4 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ
5 นายเฉลิมชัย ส่งศรี
6 นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
7 นายวัชระ พรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
8 นางโชตนา แก้วแช่ม ครู คศ.2
9 นายชัยภัทร แย้มครวญ ครู. คศ.2
10 นายอโนชา จิ๋วจู ครู. คศ.2
11 นายชาตรี พรมบุตร ครู. คศ.1
12 นายบัณฑิต ช่อพฤกษา ครู. คศ.1
13 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา ครู. คศ.1
14 นายสมยศ กิตติธนาภิวัฒน์ ครู. คศ.1
15 นายเจษฎา ศิลาชัย ครูผู้ช่วย
16 นายวสันต์ รัตนธรรมวาที ครูผู้ช่วย
17 นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ ครู. คศ.1
18 นายวรเชษฐ์ สิทธิวัฒน์ ครูผู้ช่วย
19 นายเสกสรรค์ คำมณี
20 นายบรรพต สมสวย ชำนาญการพิเศษ
21 นายธีระพงษ์ นาคประนิล ครู(อัตราจ้าง)
22 นายธวัชชัย คำโหมด ครูธุรการ
23 นายจำลอง สะอาดแก้ว นักการภารโรง
24 นายสามารถ วานนท์ พนักงานขับรถ
25 นายนรินทร เอี่ยมผ่อง
26 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์ ครู คศ.3
27 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครู. คศ.2
28 นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์ ครู. คศ.2
29 นางสาวกุลนัฐ กลิ่นเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
30 นางสาวประภาพรรณ ยืนยง ครูผู้ช่วย
31 นางสาววิณัฐดา รอดทอง ครู. คศ.1
32 นางสาวสุนิสา คงเพชรศักดิ์ ครู. คศ.1
33 นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน ครู. คศ.1
34 นางสาวกานดา การะเกตุ ครู. คศ.1
35 นางสาวชนิดา ช่วยประสม ครู. คศ.1
36 นางสาวมารตี แจ้งเนียม ครู คศ.1
37 นางสาววารุณี กันทะสอน ครูผู้ช่วย
38 นางสาวทักษพร ทองคำนุช ครู คศ.1
39 นางสาววาทินี ดานะ ครู. คศ.1
40 นางสาวญาณิศา ใจดี ครู (อัตราจ้าง)
41 นางสาวจิตรา ศรีอรุณ ครูพี่เลี้ยง
42 นางสาวสุธานันท์ ทองคำดี ครู(อัตราจ้าง)
43 นางสาวอมราพร นุชแหยม
44 นางสุกัญญา พันธ์ตารักษ์ แม่บ้าน
45 นางสาวนิภาพร ทองดี
46 นางสาวเกศิณี โพธิ์น้อย
47 นางสาวศิริลักษณ์ สีหัวโทน
48 นางสาววิลาวัลย์ สารสิงห์
49 นางสาวกิ่งกาญจน์ พรนิคม