ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 12 15 27
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 5 6
รวมเฉพาะครูผู้สอน 13 16 29
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 19 20 39
รวมทั้งหมด 20 25 45