ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 12 14 26
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 5 6
รวมเฉพาะครูผู้สอน 13 15 28
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 19 19 38
รวมทั้งหมด 20 24 44