ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์ ครู คศ.3
2 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครู. คศ.2
3 นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์ ครู. คศ.2
4 นางสาวกุลนัฐ กลิ่นเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
5 นางสาวประภาพรรณ ยืนยง ครูผู้ช่วย
6 นางสาววิณัฐดา รอดทอง ครู. คศ.1
7 นางสาวสุนิสา คงเพชรศักดิ์ ครู. คศ.1
8 นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน ครู. คศ.1
9 นางสาวกานดา การะเกตุ ครู. คศ.1
10 นางสาวชนิดา ช่วยประสม ครู. คศ.1
11 นางสาวมารตี แจ้งเนียม ครู คศ.1
12 นางสาววารุณี กันทะสอน ครูผู้ช่วย
13 นางสาวทักษพร ทองคำนุช ครู คศ.1
14 นางสาววาทินี ดานะ ครู. คศ.1
15 นางสาวญาณิศา ใจดี ครู (อัตราจ้าง)
16 นางสาวจิตรา ศรีอรุณ ครูพี่เลี้ยง
17 นางสาวสุธานันท์ ทองคำดี ครู(อัตราจ้าง)
18 นางสาวอมราพร นุชแหยม
19 นางสุกัญญา พันธ์ตารักษ์ แม่บ้าน