ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
2 นายวัชระ พรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นางโชตนา แก้วแช่ม ครู คศ.2
4 นายชัยภัทร แย้มครวญ ครู. คศ.2
5 นายอโนชา จิ๋วจู ครู. คศ.2
6 นายชาตรี พรมบุตร ครู. คศ.1
7 นายบัณฑิต ช่อพฤกษา ครู. คศ.1
8 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา ครู. คศ.1
9 นายสมยศ กิตติธนาภิวัฒน์ ครู. คศ.1
10 นายเจษฎา ศิลาชัย ครูผู้ช่วย
11 นายวสันต์ รัตนธรรมวาที ครูผู้ช่วย
12 นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ ครู. คศ.1
13 นายวรเชษฐ์ สิทธิวัฒน์ ครูผู้ช่วย
14 นายเสกสรรค์ คำมณี
15 นายบรรพต สมสวย ชำนาญการพิเศษ
16 นายธีระพงษ์ นาคประนิล ครู(อัตราจ้าง)
17 นายธวัชชัย คำโหมด ครูธุรการ
18 นายจำลอง สะอาดแก้ว นักการภารโรง
19 นายสามารถ วานนท์ พนักงานขับรถ