ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์ ครู คศ.3
2 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครู. คศ.2
3 นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์ ครู. คศ.2
4 นางสาวกุลนัฐ กลิ่นเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
5 นางสาวประภาพรรณ ยืนยง ครูผู้ช่วย
6 นางสาววิณัฐดา รอดทอง ครู. คศ.1
7 นางสาวสุนิสา คงเพชรศักดิ์ ครู. คศ.1
8 นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน ครู. คศ.1
9 นางสาวกานดา การะเกตุ ครู. คศ.1
10 นางสาวชนิดา ช่วยประสม ครู. คศ.1
11 นางสาวมารตี แจ้งเนียม ครู คศ.1
12 นางสาววารุณี กันทะสอน ครูผู้ช่วย
13 นางสาวทักษพร ทองคำนุช ครู คศ.1
14 นางสาววาทินี ดานะ ครู. คศ.1
15 นางสาวญาณิศา ใจดี ครู (อัตราจ้าง)
16 นายวสันต์ รัตนธรรมวาที ครูผู้ช่วย
17 นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ ครู. คศ.1
18 นายวรเชษฐ์ สิทธิวัฒน์ ครูผู้ช่วย
19 นายเสกสรรค์ คำมณี