ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวชนิดา ช่วยประสม ครู. คศ.1
2 นางสาวมารตี แจ้งเนียม ครู คศ.1
3 นางสาววารุณี กันทะสอน ครูผู้ช่วย
4 นางสาวทักษพร ทองคำนุช ครู คศ.1
5 นางสาววาทินี ดานะ ครู. คศ.1
6 นางโชตนา แก้วแช่ม ครู คศ.2
7 นายชัยภัทร แย้มครวญ ครู. คศ.2
8 นายอโนชา จิ๋วจู ครู. คศ.2
9 นายชาตรี พรมบุตร ครู. คศ.1
10 นายบัณฑิต ช่อพฤกษา ครู. คศ.1
11 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา ครู. คศ.1
12 นายสมยศ กิตติธนาภิวัฒน์ ครู. คศ.1
13 นายเจษฎา ศิลาชัย ครูผู้ช่วย
14 นายวสันต์ รัตนธรรมวาที ครูผู้ช่วย
15 นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ ครู. คศ.1
16 นายวรเชษฐ์ สิทธิวัฒน์ ครูผู้ช่วย
17 นายเสกสรรค์ คำมณี
18 นายธีระพงษ์ นาคประนิล ครู(อัตราจ้าง)