ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายจำลอง สะอาดแก้ว นักการภารโรง
2 นายสามารถ วานนท์ พนักงานขับรถ