ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายจำลอง สะอาดแก้ว นักการภารโรง
2 นายสามารถ วานนท์ พนักงานขับรถ
3 นางสาวอมราพร นุชแหยม
4 นางสุกัญญา พันธ์ตารักษ์ แม่บ้าน