ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจำ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายธวัชชัย คำโหมด ครูธุรการ
2 นางสาวจิตรา ศรีอรุณ ครูพี่เลี้ยง
3 นางสาวสุธานันท์ ทองคำดี ครู(อัตราจ้าง)