ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางโชตนา แก้วแช่ม ครู คศ.2
2 นายชัยภัทร แย้มครวญ ครู. คศ.2
3 นายอโนชา จิ๋วจู ครู. คศ.2
4 นายชาตรี พรมบุตร ครู. คศ.1
5 นายบัณฑิต ช่อพฤกษา ครู. คศ.1
6 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา ครู. คศ.1
7 นายสมยศ กิตติธนาภิวัฒน์ ครู. คศ.1
8 นายเจษฎา ศิลาชัย ครูผู้ช่วย
9 นายวสันต์ รัตนธรรมวาที ครูผู้ช่วย
10 นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ ครู. คศ.1
11 นายวรเชษฐ์ สิทธิวัฒน์ ครูผู้ช่วย
12 นายเสกสรรค์ คำมณี
13 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์ ครู คศ.3
14 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครู. คศ.2
15 นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์ ครู. คศ.2
16 นางสาวกุลนัฐ กลิ่นเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
17 นางสาวประภาพรรณ ยืนยง ครูผู้ช่วย
18 นางสาววิณัฐดา รอดทอง ครู. คศ.1
19 นางสาวสุนิสา คงเพชรศักดิ์ ครู. คศ.1
20 นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน ครู. คศ.1
21 นางสาวกานดา การะเกตุ ครู. คศ.1
22 นางสาวชนิดา ช่วยประสม ครู. คศ.1
23 นางสาวมารตี แจ้งเนียม ครู คศ.1
24 นางสาววารุณี กันทะสอน ครูผู้ช่วย
25 นางสาวทักษพร ทองคำนุช ครู คศ.1
26 นางสาววาทินี ดานะ ครู. คศ.1