ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
2 นายวัชระ พรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน