วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
          โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมมุ่งเน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คงความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
พันธกิจ
               ๑. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๒. จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย
          ๓. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย
          ๔. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
          ๕. สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
          ๖. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
          ๗. จัดให้มีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
          ๘. ส่งเสริมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
          ๙. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


 
เป้าประสงค์
               ๑. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา 
          ๒. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
          ๓. โรงเรียนมีห้องเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ        
          ๔. ครูสามารถผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาทางการศึกษาได้
          ๕. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          ๖. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
          ๗. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน