ผู้บริหาร

นายบรรพต สมสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นายจีระ เทียนทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการ