ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561