วันวชิราวุธ

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ