กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ทุ่งหินเทินเกมส์ 2561

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ทุ่งหินเทินเกมส์ 2561