การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2565
Integrity and Transparency Assessment 2022

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

096-0656557 ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ลงระบบ