กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกฤษณะ ไกรสี
ครู. คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์
ครู. คศ.1

นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี
ครู. คศ.1

นางสาวกนกพร คำลือไชย
ครู (อัตราจ้าง)