กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์
ครู. คศ.1 ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์
ครู คศ.2
ภาษาอังกฤษ

นายวัชระ พรมชาติ
ครู. คศ.1
ภาษาอังกฤษ

นายสมบูรณ์ แซ่ย่าง
ครู. คศ.1
ภาษาจีน

นายสมยศ กิตติธนาภิวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ภาษาอังกฤษ