กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางโชตนา มีโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปรานี ชาญชัย
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา คงเพชรศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสินีนารถ แปรงนารถ
ครูผู้ช่วย