กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภาราดา ปัญญา
ครู. คศ.1 นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ
ครูผู้ช่วย
ดนตรี

นายชวลิต ทองอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
ศิลปะ