กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมฤดี โพธิ์นิ่ม
ครู. คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์
ครู. คศ.1

นายสุทธิพงษ์ รักสัตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน
ครูผู้ช่วย