กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวศรีนวล วงษาพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายบัณฑิต ช่อพฤกษา
ครู. คศ.1

นางสาววิณัฐดา รอดทอง
ครู. คศ.1
ฟิสิกส์

นางสาวกานดา การะเกตุ
ครูผู้ช่วย
เคมี

นางสาวมัญชรี สุโพนอก
ครู (อัตราจ้าง)
เคมี