กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายจีระ เทียนทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายเรืองเดช สุทธิวิลัย
ครู คศ.3

นางปรานี ชาญชัย
ครู คศ.2

นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์
ครู คศ.2

นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์
ครู. คศ.1

นางโชตนา มีโชติ
ครู คศ.2

นายวัชระ พรมชาติ
ครู. คศ.1

นายปฐมรัฐ ศรีตะลา
ครูผู้ช่วย