กลุ่มบริหารทั่วไป

นายบัณฑิต ช่อพฤกษา
ครู. คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวภาราดา ปัญญา
ครู. คศ.1

นายชุมพล อินทร์ก่ำ
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ
ครูผู้ช่วย

นายชวลิต ทองอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)