กลุ่มบริหารบุคคล

นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี
ครู. คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวจุฑาภรณ์ เจนเจตวิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร คำลือไชย
ครู (อัตราจ้าง)