กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์
ครู. คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมบูรณ์ แซ่ย่าง
ครู. คศ.1

นางสาววิณัฐดา รอดทอง
ครู. คศ.1

นางสาวสุนิสา คงเพชรศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานดา การะเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน
ครูผู้ช่วย