กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวศรีนวล วงษาพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์
ครู. คศ.1

นายชัยภัทร แย้มครวญ
ครู. คศ.1

นายอโนชา จิ๋วจู
ครู. คศ.1

นายกฤษณะ ไกรสี
ครู. คศ.1

นายสุทธิพงษ์ รักสัตย์
ครูผู้ช่วย

นายสมยศ กิตติธนาภิวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตรา ศรีอรุณ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุธานันท์ ทองคำดี
บรรณารักษ์