ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 6

นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1

นางสาววิณัฐดา รอดทอง
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1

นางโชตนา มีโชติ
ครู คศ.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2

นายกฤษณะ ไกรสี
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2

นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3