ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 5

นางสาวสมฤดี โพธิ์นิ่ม
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1

นางสาวกานดา การะเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1

นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2

นายชวลิต ทองอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2

นายชัยภัทร แย้มครวญ
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3